ກົມໄປສະນີ

ກົມໄປສະນີ

ໄຟລ໌ແນບ (s):
​ຫົວ​ຂໍ້ ດາວ​ໂຫຼດ
ຂໍ້ຕົກລົງການຈັດຕັ້ງເຄື່ອນໄຫວ ຂອງ ກົມໄປສະນີ ສະປັບໃໝ່

         ກົມໄປສະນີ ຕົວອັກສອນຫຍໍ້ “ກປນ” ເປັນພາສາສາກົນ Department of Post ຂຽນຫຍໍ້ “DOP” ແມ່ນໂຄງປະກອບກົງຈັກຂອງ ກະຊວງ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ກະຊວງໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາວຽກງານການຮັບຝາກ, ການຈັດສົ່ງ, ການແຈກຢາຍເຄື່ອງຝາກດ້ານໄປສະນີ ແລະ ວຽກງານ   ໂລຊິດສະຕິກດ້ານການຄ້າ​ເອ​ເລັກໂຕ​ຣ​ນິກໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

---------------------------------------------------------------------------------------

         ໜ້າທີ່

1.ປະ​ຕິ​ບັດ​ກົດ​ໝາຍ, ດຳລັດ, ນິຕິກຳອື່ນຂອງຂັ້ນເທິງ ແລະ ນິຕິກຳຕ່າງໆຂອງກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ;
2.ຄົ້​ນ​ຄວ້າ, ເຊື່ອມຊຶມແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບວຽກງານໄປສະນີ ແລະ ວຽກງານໂລຊິດສະຕິກດ້ານການຄ້າ​ເອ​ເລັກໂຕ​ຣ​ນິກ;
3.ສ້າງແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ນະໂຍບາຍ ກ່ຽວກັບວຽກງານໄປສະນີ ແລະ ວຽກງານໂລຊິດສະຕິກດ້ານການຄ້າເອເລັກໂຕຼນິກ, ສ້າງແຜນງານ, ແຜນການ ແລະ ໂຄງການ ກ່ຽວກັບວຽກງານໄປສະນີ ແລະ ວຽກງານໂລຊິດສະຕິກດ້ານການຄ້າ​ເອ​ເລັກໂຕ​ຣ​ນິກ ເພື່ອສະເໜີລັດຖະມົນຕີ ພິຈາລະນາຮັບຮອງ ແລະ ອະນຸມັດ ພ້ອມທັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ;
4.ຄົ້ນ​ຄວ້າ, ສ້າງ ແລະ ປັບ​ປຸງ​ກົດ​ໝາຍ, ນິ​ຕິ​ກຳຂອງຂະແໜງການໄປ​ສະ​ນີ ສະ​ເໜີ​ຕໍ່ຄະ​ນະ​ນຳກະ​ຊວງເພື່ອ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ;
5.ຄຸ້ມ​ຄອງ, ​ຕິດ​ຕາມ ແລະ ກວດກາກິດຈະການດ້ານໄປສະນີ​ ແລະ ບໍລິການໂລຊິດສະຕິກດ້ານການຄ້າເອເລັກໂຕຣນິກທັງພາຍໃນແລະ ລະຫວ່າງປະເທດ;
6. ຄຸ້ມຄອງ, ສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງດ້ານໄປສະນີ​ ແລະ ການບໍລິການໂລຊິດສະຕິກດ້ານການຄ້າເອເລັກໂຕຣນິກເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ;
7. ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນດ້ານໄປສະນີ;
8. ຄຸ້ມຄອງ, ສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາມາດ​ຕະ​ຖານເຕັກນິກ​ ແລະ ຄຸນນະພາບການບໍລິການດ້ານໄປສະນີ, ຈັດສົ່ງ, ແຈກຢາຍເຄື່ອງຝາກ​ ແລະ ການບໍລິການໂລຊິດສະຕິກດ້ານການຄ້າເອເລັກໂຕຣນິກ;
9. ຄົ້ນຄ້ວາ, ສ້າງກົນໄກດັດສົມຕະຫລາດ, ລາຄາ ແລະ ການແຂ່ງຂັນການບໍລິການຂະແໜງການໄປສະນີ;
10.ສົ່ງເສີມ, ພັດທະນາຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມສາມາດໃຫ້ອົງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຜູ້ປະກອບການໃນຂະແໜງການໄປສະນີ;
11. ສົ່ງ​ເສີມ​ການນຳ​ໃຊ້​ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ​ໄປສະນີ, ຈັດ​ສົ່ງ ແລະແຈກ​ຢາຍ​ເຄື່ອງຝາກ​ ແລະ ການບໍລິການໂລຊິດສະຕິກດ້ານການຄ້າເອເລັກໂຕນິກ ໃນທົ່ວສັງຄົມ;
12. ຂຸດຄົ້ນຊອກຫາແຫຼ່ງລາຍຮັບ ເຂົ້າໃນການພັດທະນາວຽກງານໄປສະນີ ແລະ ວຽກງານໂລຊິດສະຕິກດ້ານການຄ້າເອເລັກໂຕຼນິກ;
13. ຄົ້ນຄວ້າການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ສົ່ງເສີມຫົວຄິດປະດິດສ້າງ, ການສ້າງນະວັດຕະກໍາໃໝ່, ການພັດທະນາວຽກງານໄປສະນີ ແລະ ວຽກງານໂລຊິດສະຕິກ ດ້ານການຄ້າເອເລັກໂຕຼນິກ;
14. ຄົ້ນຄວ້າຄຳສະເໜີ ແລະ ແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງພາຍໃຕ້ຂະແໜງການໄປສະນີ;
15. ຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ເຄື່​ອນ​ໄຫວຂອງ​ບໍລິສັດລັດ​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ​ໄປ​ສະ​ນີ​ລາວ;
16. ພົວພັນ ແລະ ຮ່ວມມືທັງພາຍໃນ, ຕ່າງປະເທດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ໃນການຍາດແຍ່ງເອົາບົດຮຽນ, ປະສົບການ, ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານເຕັກນິກ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ແຫຼ່ງທຶນ ເຂົ້າໃນການພັດທະນາວຽກງານໄປສະນີ ແລະ ວຽກງານໂລຊິດສະຕິກດ້ານການຄ້າເອເລັກໂຕຼນິກ;
17. ສ້າງແຜນງົບປະມານ ແລະ ແຜນລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍວິຊາການ ໃນການຈັດຕັ້ງເຄື່ອນໄຫວວຽກງານວິຊາການຂອງກົມ;
18. ສ້າງແຜນບຳລຸງ, ກໍ່ສ້າງ,ສັບຊ້ອນ, ຄຸ້ມຄອງແລະປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕໍ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນພາຍໃນກົມ;
19. ສະຫຼຸບ, ລາຍງານວຽກງານຂອງກົມໃຫ້ລັດຖະມົນຕີຊາບ ເພື່ອຂໍທິດຊີ້ນຳ;
20. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນຕາມທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນນິຕິກຳອື່ນ ແລະ ການມອບໝາຍຂອງລັດຖະມົນຕີ, ຮອງລັດຖະມົນຕີຜູ້ຊີ້ນຳ.
---------------------------------------------------------------------------------------
ຂອບເຂດສິດ
 1. ປັບ​ປຸງ​ກົງ​ຈັກ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​, ກຳ​ນົດ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ງານ, ​ບັນ​ຈຸ, ສັບ​ຊ້ອນແລະຈັດ​ວາງ​ບຸກ​ຄະ​ລາ​ກອນພາຍ​ໃນ​ກົມເພື່ອ​ໃຫ້​ຄະ​ນະ​​ນຳກະ​ຊວງ​ພິ​ຈາ​ລ​ະ​ນາ;
 2.ສະເໜີຂໍແຕ່ງຕັ້ງ, ເລື່ອນຊັ້ນ-ຂັ້ນ, ຍົກຍ້າຍ, ປະຕິບັດວິໄນພະນັກງານທີ່ຂຶ້ນກັບກົມ;
 3. ຊີ້​ນຳແລະ​ພັດທະນາວຽກ​ງານຂະແໜງການໄປສະນີ ແລະ ວຽກງານໂລຊິດສະຕິກດ້ານການຄ້າ​ເອ​ເລັກໂຕ​ຣ​ນິກ ຕໍ່ກັບອົງການຄຸ້ມຄອງຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ໃນທົ່ວປະເທດ;
 4. ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ປັບໃໝຜູ້ລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນຂະແໜງການໄປສະນີ;
 5. ພົວພັນ ແລະ ເຊັນສັນຍາ ຫຼື ອານຸສັນຍາກັບພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານຂອງຂະແໜງການໄປສະນີ ຕາມການເຫັນດີ ຂອງຄະນະນໍາກະຊວງ;
 6. ອອກ, ຕໍ່, ໂຈະ ແລະ ຖອນໃບອະນຸຍາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການຄຸ້ມຄອງຂອງກົມໄປສະນີ;
7. ອອກແຈ້ງການ, ຄຳແນະນຳໃນການປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງ ແລະ ລະບຽບການອື່ນກ່ຽວກັບຂະແໜງການໄປສະນີ;
8. ຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້, ກວດກາ ແລະ ແນະນຳການເຄື່ອນໄຫວທາງດ້ານວິຊາການຂອງບໍລິສັດລັດວິສາຫະກິດໄປສະນີລາວ ແລະ ຜູ້ປະກອບການໄປສະນີເອກະຊົນ;
9. ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ຈັດກອງປະຊຸມ, ສໍາມະນາ, ຝຶກອົບຮົມວິຊາການ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດຕາມການເຫັນດີຂອງຄະນະນໍາກະຊວງ;
10. ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ງົບປະມານ ຕາມການອະນຸມັດຂອງຄະນະນໍາກະຊວງ;
11. ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ພາຫະນະ, ວັດຖຸອຸປະກອນ ແລະ ຊັບສົມບັດໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງກົມ;
ນຳໃຊ້ສິດອື່ນ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຄະນະນໍາກະຊວງ.
---------------------------------------------------------------------------------------

ບ້ານ: ສາຍລົມ ເມືອງ: ຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປລາວ ໂທ/ແຟັກ : (+856-21-315115) ອີເມວ: dopost@mpt.gov.la

ແຜນທີ່ຕັ້ງ ກົມໄປສະນີ

 

 

 

 

 

ແຈ້ງ ແລະ ລົງທະບຽນກອງປະຊຸມ
ຊົມເຊີຍ ວັນໄປສະນີແຫ່ງຊາດ ແລະ ວັນໂທະຄົມມະນາຄົມແຫ່ງຊາດ 13 ມີນາ ຢ່າງສຸດໃຈ!
ວິໄສທັດ-ຍຸດທະສາດ-ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດດິຈິຕອນແຫ່ງຊາດ
ຊົມເຊີຍວັນໄປສະນີໂລກຄົບຮອບ 149 ປີ
Facebook